PROCÉS PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-2024

1.- COM FER LA SOL·LICITUD?

Recordeu que hi ha dues maneres per a fer-ho:

1.- Amb CERTIFICAT DIGITAL (enllaç com obtenir-lo) o IDCAT MÒBIL (enllaç com obtenir-lo)

Què implica?

 • La identificació de la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica.
 • Només caldrà adjuntar documentació d’identificació presentada si la persona que fa la sol·licitud i/o l’alumne/a s’identifica amb passaport o un document identificatiu de la Unió Europea, o si falla la consulta interadministrativa del DNI/NIE.
 • Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre els criteris de prioritat al·legats, així com de les peticions efectuades, si és necessari.
 • Només en els casos que no es pugui validar els criteris al·legats, cal adjuntar escanejada o fotografiada la documentació acreditativa a la sol·licitud de preinscripció. Com fer-ho?
   • 1r pas- cal omplir les dades identificatives  i en el 2n pas hi haurà les acadèmiques. En aquest pas es verifica la targeta sanitària
   • 2n pas- després cal al·legar els criteris de prioritat, si és que n’hi ha (germans al centre, proximitat de residència, discapacitat, ser beneficiari de la renda garantida de ciutadania, família nombrosa o monoparental). La darrera pantalla és de confirmació.
   • Quan ja s’ha fet, s’envia la preinscripció i es realitzarà l’intercanvi de dades a per a confirmar les següents dades, si és que s’han adjuntat :
    •  el padró.
    •  la discapacitat.
    • família nombrosa o monoparental.
   • La sol·licitud es registrarà automàticament al Registre d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya (S@rcat).
   • En acabar es generarà el resguard de la preinscripció on constarà si tot está correcte, o cal modificar dades  i/o adjuntar algún document.

2.-Si no es té certificat digital o idCAT mòbil-  es pot fer amb suport informàtic i implica l’enviament telemàtic de les dades de la sol·licitud, adjuntant-hi la documentació requerida.

. En aquest cas, cal tenir escanejat o amb imatges tota la documentació que cal presentar.

Com fer-ho?

 • 1r pas- quan es realitza la sol·licitud s’haurà d’indicar les dades identificatives de l’alumne/a i dels tutors.
 • 2n pas– a la pantalla de dades acadèmiques es verificarà la targeta d’identificació sanitària (TIS) i els DNI/NIE, tant de l’alumne/a, si s’ha indicat, com dels respectius tutors.
 • 3r pas- abans d’enviar la sol·licitud s’haurà d’adjuntar necessàriament:
  • l’acreditació de la filiació de l’alumne/a.
  • el document amb què s’ha identificat la persona que consta com a tutor 1 de la sol·licitud, als efectes de validació de la identitat.
  • També se li donarà l’opció d’adjuntar els documents que correspongui, com ara la documentació corresponent al lloc de treball del tutor/a si el domicili de proximitat que s’al·lega és aquest.
 • Si no s’adjunta la documentació obligatòria no podrà enviar la sol·licitud.
 • 4t pas– una vegada hagi omplert el formulari i adjuntat la documentació obligatòria, es revisaran les dades interadministrativament.
 • 5è pas– La sol·licitud es registrarà automàticament al S@rcat.
 • En acabar, se li generarà el resguard de la preinscripció.
2.-DOCUMENTACIÓ

Documentació identificativa

 1. Llibre de famíliao d’altres documents relatius a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i família.
 2. DNIde la persona sol·licitant (pare, mare o representant legal) o, si la persona sol·licitant és estrangera, targeta de residència on consta el NIE, o el passaport. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries, document d’identitat del país d’origen.

De manera excepcional, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

Documentació per acreditar els criteris de prioritat:

 1. Proximitat del domicili habitual a l’escola. En enviar la sol·licitud el programa consulta de forma automatitzada el padró. Si no es poden obtenir dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’estudiant, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que com a mínim l’estudiant viu amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 2. Proximitat del lloc de treball. En el cas de persones assalariades cal presentar el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors/es autònoms cal presentar el model 036 o 037.
 3. Renda garantida de ciutadania. Certificació o resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Documentació per acreditar els criteris complementaris

 1. Família nombrosa. Es valida mitjançant consultes interadministratives.
 2. Família monoparental. Es valida mitjançant consultes interadministratives.
 3. Part múltiple. Llibre de família.
 4. Situació d’acolliment familiar. Resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 5. Discapacitat d’un membre de la unitat familiar. Es valida mitjançant consultes interadministratives.
 6. Víctima de violència de gènere o de terrorisme. Sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, ordre de protecció vigent o informe de serveis socials, certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l’Interior.
3.- DATES IMPORTANTS
 • Del 6 al 20 de març de 2023: presentació de sol·licituds

Cal respectar les dates, perquè les sol·licituds fora d’aquest termini, perden les prioritats que Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud.

 • Fins al 22 de març de 2023: presentació de documentació

Cal presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

 • 21 d’abril de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Revisades les sol·licituds per part del centre, es publica la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. I ordenada alfabèticament..

 • Del 21 al 27 d’abril de 2023: presentació de reclamacions

Si es detecta alguna errada en el barem assignat, cal  presentar una reclamació.

 • 3 de maig de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Resoltes les reclamacions,, el centre publica la llista de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

 • 9 de maig de 2023: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades

Si el nombre de peticions supera el d’alumnes, es fa un sorteig. S’obté un número a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts,.

 • 11 de maig de 2023: llista ordenada

En aquest cas, la llista ja no s’ordena alfabèticament, sinó tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

 • Del 29 de maig a l’1 de juny de 2023: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

Si no s’accedeix a cap plaça en els centres demanats i s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, es poden demanar places en centres que en tinguin de disponibles.

 • 9 de juny de 2023: oferta final de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs definitiva.

 • 12 de juny de 2023: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

 • Del 20 al 28 de juny de 2023: matriculació
IMPORTANT!!! A excepció dels alumnes que fan preinscripció a I3, tots els i les alumnes matriculats des del curs 2015-2016, han de presentar el número d’identificació escolar del vostre fill/filla, que es diu RALC o IDALU. Si l’escola no us l’ha donat:

El podeu consultar mitjançant aquest enllaç, sempre i quan tingueu certificat digital o idCAT mòbil. També  el podeu demanar a l’escola dels vostres fills/es.

 

 

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

WC Captcha 16 − 7 =