Acció Tutorial

L’acció tutorial permet una dedicació a nivell educatiu per tal de realitzar una acció orientadora personalitzada i, per tant, molt centrada en l’evolució i les característiques específiques de cada l’alumne/a. Per això partim de la seva situació concreta, personal, familiar i social, etc. així com del propi grup classe; grup que evoluciona, creix, passa per, dificultats i reptes, i que ha de ser objecte també d’influència educativa.

En les tutories d’aula tenim l’oportunitat de treballar les competències grupals per tal d’enfortir la cohesió del grup, les seves dinàmiques de comunicación, i de gestió de conflictes. Tot això amb la finalitat de potenciar les condicions per a l’èxit educatiu i un bon clima de convivència i de creixement col·lectiu i personal.

Per l’escola, la paraula tutoria té un sentit de “totalitat”, que vol dir atendre els/les alumnes en totes les seves necessitats i que s’orienta a una educació integral.

És important tenir present que no tota l’acció tutorial l’ha de fer el tutor o la tutora, si no que es tracta d’una feina compartida entre tots els adults que intervenen en un grup determinat; ben coordinats, això sí, pel tutor o per la tutora de grup.

Vetllem:
  • Pel progrés personal dels alumnes i estar alerta de les possibles necessitats personals i acadèmiques.
  • Pel futur dels nostres alumnes fins a finalitzar els estudis obligatoris, de forma acurada, i així realitzar l’orientació acadèmica i professional dels mateixos. L’orientació a 3r i 4t d’ESO, té per objectiu concretar, al final de l’etapa educativa la presa de decisions de l’alumnat. Des de la tutoria i en matèries com l’emprenedoria, es treballa per assolir que l’alumnat pugui conèixer ell mateix, les opcions entre les quals pot escollir.
  • Visites d’ex-alumnes a 3r i 4t d’ESO, per explicar la seva experiència en estudis posteriors.
  • Pel progrés del grup-classe la qual cosa vol dir fomentar la interacció social del grup i guiar els alumnes.

Potenciar la relació entre la família i l’escola, així com un clima de participació i implicació positiva de les famílies al centre.