Atenció a la diversitat

Es realitza, segons els casos:  dins o fora del grup,  individualment o en grups reduïts,  durant l’horari escolar.

Servei psicopedagògic de detecció i de seguiment de dificultats en el procés d’aprenentatge.

Servei de reeducació de les habilitats bàsiques per a l’aprenentatge.

Elaboració i aplicació de plans individualitzats per facilitar el domini de la nostra llengua als alumnes d’incorporació tardana.

Treballem l’expressió oral i escrita, en totes les llengües, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i maduració de l’alumne/a.

A l’etapa d’Educació Infantil es dóna una especial atenció a la diversitat de l’alumnat, ja que és en aquesta etapa primerenca quan es comencen a detectar una sèrie de característiques ben diferenciades, que en alguns casos, fan que sorgeixin un seguit de necessitats i dificultats. És així com, gràcies a una atenció més individualitzada podem ajudar al nostre alumnat en el seu desenvolupament a tots nivells.

En tota la Primària, per tal de poder atendre curosament la diversitat d’alumnat es realitza:

  • Dins l’aula ordinària i també amb més d’un mestre/a
  • A l’aula en hores concretes quan puntualment i de forma temporal un alumne/a necessita un suport més intensiu.
  • Desdoblaments:
    • Matemàtiques i Ll. Anglesa.

A Secundària:

  • Dins l’aula ordinària, també amb més d’un professor/a a l’aula i en hores concretes.
  • Desdoblaments:
  • En les àrees de Ll. Catalana, Ll. Castellana, Ll. Anglesa, Tecnologia i Pràctiques de Laboratori.