Educació Secundària

Objectius d'etapa

 • Assumir els deures i drets, respectant als altres i entenent que cal dialogar i i cooperar, tot essent solidaris, com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
 • Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base per a l’aprenentatge i assolir un desenvolupament personal equilibrat.
 • Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells i no discriminar entre homes i dones, tot evitant comportaments sexistes.
 • Enfortir les capacitats afectives i la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus i resoldre els conflictes pacíficament.
 • Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
 • Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.
 • Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana i progressar en el sentiment de pertinença al país.
 • Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.
 • Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.
 • Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.
 • Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.
 • Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i alhora facilitin el pas al món laboral.
 • Respectar la creació artística, gaudir-ne i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques, tot utilitzant diversos mitjans d’expressió i de representació.
 • Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.
 • Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.