Treball Cooperatiu

Es tracta d’una eina  d’aprenentatge en la que els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir objectius i fites comuns. Les tècniques que promouen el treball cooperatiu permeten els estudiants actuar sobre el seu procés d’aprenentatge amb un grau superior d’implicació amb la matèria que estudien i amb els seus companys i companyes. En l’aprenentatge cooperatiu treballem:

  • Compartir coneixements entre els propis alumnes.
  • Diferents metodologies.
  • Treballem a partir d’un problema plantejat que cal resoldre.

Treballen conjuntament de forma coordinada per tal de resoldre les tasques acadèmiques i aprofundir en el seu aprenentatge. Es tracta d’una forma d’organitzar l’aula i les tasques que s’hi realitzen, de manera que els objectius dels components de cada grup estan estretament relacionats:“S’assoleixen els seus objectius si la resta aconsegueix assolir els seus”.

La cooperació, el treballar junts, la discussió en grup i el conflicte cognitiu que es produeix quan s’introdueixen punts de vista diferents, permeten l’alumne/a aprendre coses noves tot  rectificant i consolidant, i fins i tot reformant aprenentatges assolits. El grup coopera per assolir un objectiu comú a partir d’aportacions imprescindibles de cada un dels seus membres (divisió de tasques, estructuració, objectiu comú, participació de tots els membres…)

Quan un alumne/a interacciona amb un altre per a explicar allò que ha après, a més a més de desenvolupar habilitats comunicatives, es veu obligat a organitzar les seves idees, essent  capaç de percebre les seves errades i aspectes no assolits. 

Els principals objectius són:

  • Crear relacions solidàries entre els alumnes, i així incrementar la cohesió de grup.
  • Afavorir el rendiment dels alumnes.
  • Incrementar el nivel de raonament dels alumnes.
  • Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.
  • Respectar els diferents punts de vista.