Preinscripcions 2022-2023

QUÈ CAL RECORDAR ABANS DE FER  LA PREINSCRIPCIÓ:

 Cal presentar una sol·licitud, indicant la llista ordenada de centres pels que teniu preferència.

Caldrà especificar la residència habitual, si l’infant o jove té un germà o germana al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica…, per les quals s’obtenen punts.

Aquest sistema de puntuacions té en compte dos grups de criteris:

 • els prioritaris, amb els quals s’ordenen les sol·licituds per puntuació,
 • els complementaris, que s’apliquen en cas d’empat en la puntuació.

CRITERIS PRIORITARIS

 • L’existència de germans o germanes que ja estudiïn en el mateix centre educatiu, 50
 • Pertànyer a la zona propera a l’escola, 30 punts
 • Centre de treball del pare o mare, de 15
 • Si el pare o la mare percep l’ajut de la renda garantida de ciutadania, 15

Tot seguit, si hi ha un empat en la puntuació de les sol·licituds, s’aplica la puntuació dels criteris complementaris, que serveixen per desempatar:

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • L’existència d’un membre de la unitat familiar amb una discapacitat superior al 33%, 15
 • Si el pare o mare treballa al centre triat en primera opció, 10
 • Si l’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental, 10
 • Si l’alumne o alumna que es preinscriu té germans bessons, 10
 • Si l’alumne o alumna que es preinscriu es troba en situació d’acolliment familiar, 10
 • Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, 10

Aquest curs, la preinscripció serà online. Per a fer-la cal tenir:

 • DNI electrònic o  IdCAT mòbil.

Adjuntem enllaç on podeu tramitar-ho

És important fer constar un número de telèfon mòbil i una adreça electrònica en omplir la prepinscripció.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL ADJUNTAR:

 • DNI o NIE. Aquest es consulta per via interadministrativa i en principi no cal adjuntar-lo. De tota manera, millor escanejar-ho per si no es pogués fer la consulta. Les famílies amb Passaport o Document d’identitat d’un altre país de la UE, cal adjuntar-los.
 • Alumnat estranger cal adjuntar document d’identitat, llibre de família o altre documentació.
 • Per justificar els punts de proximitat, es consultaran les dades del padró. Si el domicili és diferent, cal aportar volant de convivència.
 • Si es fa constar el Lloc de feina com a proximitat cal aportar contracte laboral o certificat d’empresa. En cas de ser treballadora o treballador autònom, el model 036 o 037 de l’Agència Tributària.
 • Si es percep Renda mínima garantida, cal aportar resolució de la Generalitat.
 • En cas de que un membre de la família tingui una discapacitat superior al 33%, es consultarà interadministrativament o amb certificat i/o targeta acreditativa.
 • Si es família nombrosa o monoparental, es farà per consulta interadministrativa o bé caldrà presentar el carnet en vigor.